+1-800-997-1228
EB-5 BASISPRINCIPES

Een Regionaal Centrum Worden en Uitbaten

Door David Hirson en Nima Korpivaara

Waarom een EB-5 Regionaal Centrum worden?

wat zijn EB-5 regionale centraEr zijn heel wat voordelen voor uw bedrijf aan het bekomen van een EB-5 Regionale Centrum benoeming door de USCIS. Een Regionaal Centrum worden is een aantrekkelijke manier voor een zakelijk project om een lage rentelast te verkrijgen en in sommige situaties, "eigen vermogen". Kapitaal verwerven via het EB-5 Immigrant Investeerdersprogramma is vrij uniek in vergelijking met traditionele financieringsbronnen en het EB-5 programma is een boeiende en steeds veranderende sector.

Het EB-5 programma won aan populariteit in 2007 op het moment dat het afsluiten van traditionele leningen moeilijker werd. Er zijn twee manieren om projectfinanciering te verkrijgen via EB-5 kapitaal: door een rechtstreekse investering of via een regionaal centrum. Een Regionaal Centrum kan aantrekkelijker zijn omdat de benoeming een aantal vereisten van de USCIS minder streng maakt voor aanvragers van een EB-5 visum. Regionale centra worden afgerekend met soepelere jobcreatievereisten dan rechtstreekse EB-5 investeringen die het creëren van rechtstreekse jobs vereisen. In plaats van te moeten voldoen aan het creëren van 10 voltijdse rechtstreekse jobs, kunnen Regionale Centra voldoen aan de EB-5 jobcreatievereisten door 10 rechtstreekse, onrechtstreekse of afgeleidejobs te creëren. Bij Regionale Centra wordt het voordeel geboden van de economische vermenigvuldiging bij het creëren van deze banen. Voor regionale centra is het ook gemakkelijker om kapitaal te bundelen aangezien er geen grens staat op het aantal EB-5 aanvragers die in een bepaald project kunnen investeren, zo lang elke aanvrager maar voldoet aan de vereisten tot het scheppen van banen. Niettemin zullen de specifieke noden van een bepaalde organisatie steeds bepalen of de benoeming als Regionaal Centrum al dan niet het meest voordelig is.

In het afgelopen jaar zijn er veel grotere Amerikaanse ontwikkelaars betrokken geraakt bij dit proces en het aantal aanvragen neemt sindsdien jaarlijks toe. Er zijn momenteel 325 door USCIS benoemde EB-5 Regionale Centra.

 

Hoe word je een EB-5 Regionaal Centrum

Bijna iedereen kan een aanvraag indienen om benoemd te worden als Regionaal Centrum — er zijn geen speciale licenties vereist. De omschrijving Regionaal Centrum verwijst naar om het even welke economische entiteit, openbaar of particulier, die betrokken is bij het bevorderen van economische groei, inclusief toegenomen export, verbeterde regionale productiviteit, jobcreatie, en een toegenomen binnenlandse investering binnen het EB-5 programma. Bedrijfsmodellen die in aanmerking komen als EB-5 Regionaal Centrum zijn o.a. overheidsagentschappen, partnerschappen, vennootschappen en elke andere bestaande Amerikaanse commerciële entiteit.

Elke Regionaal Centrum dient goedgekeurd te worden door de USCIS. De benoeming als USCIS-regionaal centrum verloopt via een procedure in meerdere stappen die de hulp van verscheidene deskundigen vereist. De kosten om benoemd te worden als Regionaal Centrum zijn zeer variabel. De aanvraag zelf, genaamd formulier I- 924, het indienen van deze aanvraag voor de benoeming als Regionaal Centrum bij de USCIS onder het Immigrant Investeerderprogramma kost $6.230. Daarentegen ligt de totale kost van de goedkeuring vaak veel hoger en hangt ze grotendeels af van de honoraria van de verschillende EB-5 experts.

 

Stappen om een EB-5 Regionaal Centrum te worden

 

vorming van regionaal centrum Een organisatie moet verschillende stappen ondernemen om een erkenning te krijgen van de USCIS als EB-5 regionaal centrum. De kosten hiervoor en de te verwerken documenten hangen samen met de gereedheid van het project. Elke aanvraag voor een Regionaal Centrum moet vergezeld worden door een project, de gereedheid van het project kan in drie USCIS categorieën vallen: hypothetisch, wezenlijk en voorbeeldig.

 • EenHypothetisch project verwijst naar een projectvoorstel dat niet wordt ondersteund door ondernemingsplan conform de Zaak Ho. Een voorbeeldproject met algemene voorstellen en algemene voorspellingen kan volstaan om uit te maken of het voorgestelde regionale centrum eerder wel dan niet economische groei zal promoten.
 • Wezenlijke projecten vereisen meer details dan hypothetische projecten om te kunnen besluiten dat het voorstel controleerbare gegevens bevat en wordt ondersteund door betrouwbare economische of statistische voorspellende instrumenten. Dit betekent over het algemeen dat er een uitgebreider ondernemingsplan aanwezig moet zijn samen met een economisch verslag dat nauwkeurig het project, de investering, de werkgelegenheid en dergelijke omschrijft.
 • Voorbeeldig verwijst naar de formulier I-526 aanvraag, ingediend samen met het I-924 formulier met het wezenlijk projectvoorstel dat kopieën bevat van de organisationele en transactiedocumenten van de commerciële onderneming, welke de USCIS-diensten zullen nazien om te bepalen of ze in overeenstemming zijn met de vastgestelde EB-5 vereisten. Hieronder zullen we de stappen en de aanvullende documenten voor elke categorie bespreken.

 

1. De reikwijdte van het Regionaal Centrum bepalen

Vermoedelijk de belangrijkste stap in het goedkeuringsproces als Regionaal Centrum is voor de zakelijke organisatie het bepalen van de geografische reikwijdte en economische voordelen van het project. Dit houdt in dat voor het Regionaal Centrum de geografische regio, de bedrijfsfocus, de bedrijfsstructuur, het operationeel bedrijfsmodel en het vereiste investeringsbedrag voor het potentiële project worden bepaald.

2. Verwerf de diensten van professionals die essentieel zullen zijn bij het opmaken van de nodige documenten voor de aanvraag als Regionaal Centrum.

Minimaal vereiste documenten:

 • Hypothetisch Project: Regionaal Centrum Operationeel Ondernemingsplan, Bed1.rijfsstructuur overeenkomsten met betrekking tot de eigendomsstructuur van het Regionaal Centrum, (a) Ondernemingsplan voor een voorbeeldproject, (b) Economisch verslag voor het project, en een voorbeeld van een beheersovereenkomst tussen het Regionale Centrum en het project.
 • Het Werkelijke Project: De boven vermelde documenten samen met een uitgebreid project ondernemingsplan en voorbeeld (c) transactiedocumenten (meestal een intekenovereenkomst voor de investeerder en een onderhands plaatsingsmemorandum).
 • Het Voorbeeldig Project: De lijst van boven vermelde documenten met daarnaast definitieve transactiedocumenten, evenals een voorbeeld van een I-526 formulier Immigratie Aanvraag van een Buitenlandse Ondernemer.

   • (A) Een ondernemingsplanschrijver met expertise in het genereren van EB-5 conforme ondernemingsplannen moet worden geraadpleegd, omdat het bedrijfsplan één van de belangrijkste documenten is die vereist zijn voor de aanvraag als Regionaal Centrum. De precedentsbeslissing van de AAO in de Zaak Ho (gedetailleerd plan) heeft de normen verduidelijkt volgens dewelke de USCIS het ondernemingsplan zal evalueren: het plan dient een marktonderzoek te omvatten, inclusief de namen van concurrerende bedrijven en hun respectievelijke sterkten en zwakten, een vergelijking van de concurrerende producten en hun prijsstructuur en een beschrijving van de doelmarkt/beoogde potentiële klanten van de nieuwe commerciële onderneming. Het plan moet de vereiste vergunningen en de verkregen licenties oplijsten. Indien van toepassing, moet het vervaardigings- of productieproces, de benodigde materialen en de leveranciers beschreven worden. Het plan moet de contracten voor de bevoorrading van materialen en/of de distributie van producten beschrijven. De marketingstrategie van het bedrijf moet beschreven worden, inclusief prijszetting, reclame, en klantendienst. Het plan moet de organisatiestructuur van het bedrijf en haar personeelservaring benadrukken. Het moet de personeelsbehoeften van het bedrijf beschrijven en een tijdsplanning voor aanwervingen, inclusief een taakomschrijving voor alle functies. Het dient verkoops-, kosten- en inkomstenramingen te bevatten en beschrijven waarop deze gebaseerd zijn. Het belangrijkste is dat het bedrijfsplan geloofwaardig is.

 

   • (B) Er moet een economist aangeworven worden om de verslagen betreffende het berekenen en creëren van jobs voor te bereiden. Dit is vooral belangrijk voor een Regionaal Centrum project aangezien het voor hen mogelijk is onrechtstreekse en afgeleide job aantallen op te nemen. Onrechtstreekse banen kunnen in aanmerking komen en meegeteld worden als banen die toe te schrijven zijn aan een Regionaal Centrum, als dit kan aangenomen worden op basis van redelijke economische methodieken, zelfs als ze buiten de geografische grenzen van een regionaal centrum vallen. Ter demonstratie van het onrechtstreeks creëren van jobs, moeten indieners redelijke economische methodieken gebruiken om doorslaggevend aan te tonen dat de vereiste kapitaalinbreng of de creatie van rechtstreekse arbeidsplaatsen zal resulteren in een welbepaald aantal onrechtstreekse banen. De economist moet ook bepalen of het Regionale Centrum al dan niet zal worden gevestigd in een gericht werkgelegenheidsgebied (TEA) . Deze stappen zijn essentieel, omdat zoals met alle USCIS zaken geldt: hoe twijfelachtiger de norm, hoe beter de expert op het gebied moet zijn.

   • (C) Een effectenadvocaat moet worden geraadpleegd die relevante ervaring heeft in het opmaken van EB-5 conforme investeringsdocumenten en memoranda van persoonlijke plaatsing. Deze documenten moeten niet alleen in overeenstemming zijn met de Effecten en Uitwisselingscommissie (SEC) federale verordeningen, maar ook met de verordeningen van de USCIS. De belangrijkste van de vereisten is die van risicovol zijn: om te kwalificeren als een investering in het EB-5-programma moet de immigrant investeerder eigenlijk zijn of haar kapitaal "in een risicovolle" positie plaatsen met het oog op het genereren van winst, enkel de intentie om te investeren is niet voldoende. De buitenlandse persoon moet een werkelijke inzet aantonen van het vereiste kapitaalbedrag. Dit betekent dat elke clausule die een put, call of aflossing van beleggingsfondsen inhoudt vóór de definitieve goedkeuring van de I-829 aanvraag (Ondernemersaanvraag tot het Verwijderen van de Voorwaarden) zal leiden tot een mogelijke afwijzing van de aanvraag van de investeerder.

3. Indienen I-924 aanvraag

Ten slotte, na voorbereiding van al deze documenten, kan het Regionale Centrum nu deI-924 aanvraag indienen bij de USCIS. In de verordeningen wordt er bepaald dat zodra dit formulier I-924 is ingediend bij de USCIS, het Regionale Centrum aan de slag kan gaan en haar project kan adverteren. Houd er echter rekening mee dat het Regionaal Centrum geen investering kan aanvaarden van geschikte investeerders tot het Regionaal Centrum is goedgekeurd.

 

4. Indienen I-526 aanvragen

Zodra het formulier I-924 is goedgekeurd, kan het Regionale Centrum dan de EB-5 investeerders I-526 aanvraag indienen bij de USCIS : I-526 aanvragen geven aan welke specifieke EB-5 projecten het Regionale Centrum zal uitvoeren, en zullen de documenten bevatten die hierboven beschreven zijn in de wezenlijke of voorbeeldige optie. Hoewel de I-526 aanvraag kan ingediend worden door de individuele investeerder alleen, is het van cruciaal belang om gebruik te maken van de diensten van een ervaren immigratieadvocaat. Een immigratieadvocaat zal het regionaal centrum, het project en de investeerder begeleiden en controleren doorheen elke stap van de USCIS verplichtingen. Zodra goedgekeurd, laten I-526 aanvragen EB-5 investeerders toe hun voorwaardelijke groene kaart te verkrijgen zodat ze kunnen verhuizen naar de Verenigde Staten.

5. Projecten beheren en instandhouden conform de USCIS-regelgeving

Het Regionaal Centrum moet haar investeerders controleren en opvolgen m.b.t. de jobcreatievereiste voor haar projecten. Het Regionaal Centrum moet ook een jaarlijks nalevingsverslag indienen bij de USCIS, met formulier I-924a. Het Regionaal Centrum moet ook aangiften doen bij de Effecten en Uitwisselingscommissie (SEC) en andere statelijke en lokale agentschappen die effecten reguleren.

 

6. EB-5 visumaanvragers dienen I-829 aanvraag in

De laatste stap van het EB-5 visumproces voor individuele investeerders is het indienen van de I-829 aanvraag. Deze aanvraag toont aan dat het project en de investeerder hebben voldaan aan alle eisen van het EB-5-programma. Zodra goedgekeurd, laat de I-829 aanvraag toe dat de investeerders hun wettige permanente verblijfsvergunning verkrijgen (groene kaart). Hoewel de aanvraag wordt ingediend door de individuele aanvragers van een EB-5 visum verschaffen de Regionale Centra een bewijs van het voldoen aan de jobcreatievereisten door de investering.

 

EB5Investors.com kan u kennis laten maken met professionelen die u helpen bij het starten van uw eigen Regionaal Centrum. We weten dat het proces heel moeilijk is zonder de juiste mensen om u te begeleiden. Wij voegen continu dienstverleners toe aan ons netwerk zodat u toegang heeft tot verscheidene economisten, ondernemingsplanschrijvers, effectenadvocaten en immigratieadvocaten om te helpen met uw Regionale Center aanvraag (I-924 aanvraag). U kunt ons ook bellen op 1(800) 997-1228 of vul het onderstaande formulier in zodat we u in de juiste richting op weg kunnen zetten.

 

David Hirson is een partner bij het mondiale immigratieadvocatenkantoor van Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy LLP.

Nima Korpivaara is een medewerker bij Fragomen in het kantoor van Irvine.

 

Voeg uw commentaar toe

Gebruik een Facebook rekening om een commentaar, onderwerp naar van Facebook toe te voegen de Termijnen van Dienst En Privacy Beleid. Uw Facebook naam, Foto & Andere persoonlijke informatie u maakt publiek op Facebook zal met uw commentaar verschijnen.