+1-800-997-1228
EB-5 BASISPRINCIPES

Internationale Immigrant Investeerder Programma 's

Veel landen handhaven een programma dat een verblijfsvergunning toekent aan buitenlandse investeerders die vergelijkbaar zijn met het Amerikaanse EB-5 visum investeringsprogramma. Deze programma's zijn er op gericht om het buitenlandse directe investeringsniveau van een land te verhogen door aanmoedigingen aan te bieden aan hen die bereid zijn aanzienlijke investeringen te maken in het land. De vereisten van deze immigrant investeringsprogramma's en de verblijfsvergunning die wordt toegekend aan investeerders verschillen van land tot land. Sommige landen verlenen een volledige permanente verblijfsvergunning in het kader van hun investeringsvisumprogramma's, terwijl anderen alleen voorwaardelijke verblijfsvergunningen toekennen.

Andere alternatieven voor het Amerikaanse EB-5 investeringsvisumprogramma zijn de investeringsvisumprogramma's van andere landen in de wereld.

Australische Investeerdersvisum

Australië geeft buitenlandse investeerders de mogelijkheid om te immigreren via hun investeringsvisumcategorie. In tegenstelling tot het EB-5-programma, dat tot een permanente verblijfsvergunning leidt, biedt het Australische investeringsvisum aan buitenlandse immigranten enkel een tijdelijke verblijfsvergunning aan voor vier jaar. Na vier jaar kan de visumhouder een verzoek indienen voor een ander type visum dat tot een permanente verblijfsvergunning kan leiden.

Om in aanmerking te komen voor de investeringsvisa moeten aanvragers

 • Een investering maken van AUD $1,5 miljoen in een Australisch bedrijf waarin zij eigendomsbelang hebben
 • Jonger zijn dan 45 jaar
 • Netto activa van AUD $2,25 miljoen bezitten
 • Engelse taalvaardigheid hebben op professioneel niveau
 • Minstens drie jaar ervaring hebben in bedrijfsbeheer
 • Over een positieve zakelijke voorgeschiedenis beschikken.

 

Belgische verblijfsvergunning door Investering

Investeerders zijn mogelijks geïnteresseerd in een verblijfsvergunning in België, een land met een hoog ontwikkelde infrastructuur van luchthavens, zeehavens, wegen en spoorwegen en verscheidene belastingsvoordelen.

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning, moeten aanvragers

 • In staat zijn persoonlijke, zakelijke of professionele banden aan te tonen met België. Een bedrijf oprichten, investeren in een bestaand Belgisch bedrijf, of werken in een Belgisch bedrijf zijn geschikte manieren om zakelijke banden te scheppen.
 • Zeer bekwaam zijn, personeel in een sleutelpositie zijn, een ondernemer zijn of een zelfstandig statuut bezitten
 • Het vennootschapskapitaal moet minstens € 18,600 bedragen, maar de aanvrager hoeft geen aandeelhouder te worden van het bedrijf
 • Een jaarlijks salaris hebben van minstens € 37,712 voor een hooggeschoolde werknemer of minstens € 62,934 voor een werknemer met een leidinggevende positie. In het geval van een zelfstandige functie is geen minimale salarisvereiste.

De verblijfsvergunning zal normaal worden verleend binnen de twee tot drie maanden nadat de werkvergunning werd afgegeven. De vergunning is onderworpen aan jaarlijkse vernieuwing ten minste gedurende de eerste drie jaar, waarna een permanente verblijfsvergunning kan worden afgegeven.

De echgen(o)ot(e) en kinderen kunnen zich bij de aanvrager aansluiten als inwoners in België via een familieherenigingsprocedure nadat de verblijfsvergunning werd afgegeven.

Bulgaarse Immigrant Investeerdersprogramma

Investeerders hebben twee mogelijkheden volgens het Bulgaarse Immigrant Investeerdersprogramma, een volledige investering of een gefinancierde investering.

Voor het aanvragen van een volledige investering, moeten beleggers

 • Een nettowaarde bezitten van meer dan 1.000.000 BGN (€ 511.292)
 • Voor vijf jaar BGN 1.000.000 investeren in een volledig gegarandeerde portefeuille van overheidsobligaties. Beleggers ontvangen aan het einde van de termijn van vijf jaar het volledige bedrag terug, zonder de opgebouwde intrest.

Voor het aanvragen van gefinancierde investeringen, moeten investeerders

 • Een nettowaarde bezitten van meer dan 2.000.000 BGN (€ 1.022.000)
 • € 180.000 storten, die wordt gebruikt om de kosten te dekken voor het verkrijgen van een lening bij een gecharterde Bulgaarse bank voor de gevraagde middelen, voor een totaal van € 511,292. De storting wordt niet teruggegeven aan de investeerders.

De uitleentermijn voor beide investeringen bedraagt vijf jaar. Aanvragers moeten in hun land van verblijf en land van geboorte een blanco strafblad bezitten.

 

Canadees Immigrant Investeerdersprogramma

Buitenlandse investeerders kunnen een Canadese verblijfsvergunning verkrijgen via het Federale Immigrant Investeerdersprogramma. In tegenstelling tot de immigrant investeringsvisumprogramma’s van vele andere landen, ontvangen investeerders een permanente verblijfsvergunning zodra ze hebben voldaan aan het volledige Federale Immigrant Investeerdersprogramma.

Om te kwalificeren voor het programma, moeten investeerders

 • Beschikken over een minimaal netto bezit van CAD $1,6 miljoen
 • Twee jaar managementervaring bezitten
 • Een investering maken van CAD $800.000 voor vijf jaar. Deze investering wordt gebruikt om de economische groei in de Canadese provincies te bevorderen en wordt beheerd door Burgerschap en Immigratie Canada (Citizenship and Immigration Canada of CIC). Het volledige investeringsbedrag wordt terugbetaald aan de investeerder zonder rente ongeveer vijf jaar en drie maanden na betaling.

Er is momenteel een limiet van 700 aanvragers voor het Federale Immigrant Investeerdersprogramma. Er bestaat een uitgebreide achterstand voor het Federal Immigrant Investeerdersprogramma wat heeft geleid tot een wachttijd van ongeveer 12 jaar voor nieuwe aanvragen.

 

Dominicaans Staatsburgerschap door Investeringsprogramma

Investeerders hebben twee mogelijkheden om te investeren in de Dominicaanse Republiek voor het verkrijgen van economisch burgerschap; ze kunnen een aanvraag indienen als individuele aanvrager of als familie. Als een individuele aanvrager is de investeerder vereist tot het maken van een niet-terugbetaalbare cashinvestering van US $100.000. Als familie, afhankelijk van het betrokken aantal kinderen, moet de investeerder US $175000, US $200.000 of US $350.000 betalen.

Om te kwalificeren voor het Dominicaanse burgerschap door het investeringsprogramma, moet de investeerder

 • Minstens 21 jaar oud zijn
 • Van onbesproken karakter zijn
 • Een legale bron van fondsen bezitten en geen strafblad hebben
 • Een basiskennis hebben van de Engelse taal
 • Een intentiebrief richten aan de Minister van Burgerschap
 • Een door de regering goedgekeurde promotor/agent hebben.

De verwerking van aanvragen voor economisch burgerschap kan 6 tot 14 maanden duren en alle aanvragers moeten een persoonlijke evaluatie ondergaan.

 

Frans Verblijfsvergunningprogramma

Investeerders kunnen voor 10 jaar in Frankrijk wonen via het Franse Verblijfsvergunningprogramma. Er zijn geen vereisten met betrekking tot voorafgaand verblijf, verblijf in Frankrijk, beroep of taalvaardigheden. Investeerders mogen echter niet strafrechtelijk veroordeeld zijn en moeten in het bezit zijn van een goede reputatie voor het bekomen van verblijfsrechten op Frans grondgebied.

Investeerders moeten een niet-speculatieve, lange termijn investering maken van € 10 miljoen in industriële of commerciële activa in Frankrijk. De investering kan rechtstreeks en persoonlijk zijn of kan verricht worden via een onderneming waarin de investeerder ten minste 30 procent van het kapitaal bezit.

Investeerdersvisumprogramma van Duitsland

Om in aanmerking komen voor het Duitse Investeerdersvisumprogramma en een verblijfsvergunning te ontvangen, moeten aanvragers de financiële middelen en het vermogen hebben om minstens € 1 miljoen te investeren in een Duits project dat minstens 10 nieuwe Duitse jobs creëert. Dezelfde investeringsvereiste geldt ook voor zelfstandige ondernemers gebaseerd op het ondernemingsplan.

Aanvragers moeten

 • Een geldig paspoort, relevante geboorte en huwelijkscertificaten bezitten, en relevante documenten waarin hun intentie wordt uitgedrukt om in Duitsland te wonen.
 • Een medische en ziektekostenverzekering bezitten die hen dekt voor minstens € 30.000
 • Documenten tonen waaruit blijkt dat zij over voldoende middelen beschikken ter ondersteuning van henzelf en hun gezinnen tijdens hun verblijf in Duitsland

Na een verblijfsvergunning gedurende minimum vijf jaar en het hebben van voldoende kennis van de Duitse taal en sociale en juridische systemen, kunnen aanvragers een verzoek voor permanente verblijfsvergunning indienen.

Onderdanen van de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Zwitserland, Israël en Japan hebben het recht een visum aan te vragen voor een permanente verblijfsvergunning terwijl ze als 'bezoeker' in Duitsland zijn. Onderdanen van de meeste andere landen worden vereist een aanvraag in te dienen tot het verkrijgen van een verblijfsvergunning voordat ze Duitsland betreden.

 

Japans Investeerdersvisum

Om in aanmerking te komen moeten aanvragers :

 • Een investering maken van minstens 5 miljoen yen in Japan of al een bedrijf bezitten met meer dan twee voltijdse werknemers die Japanse of wettige inwoners zijn. De investering dient niet noodzakelijkerwijs voor oprichting van een bedrijf. Zonder een bedrijf, moet de investering daadwerkelijk worden besteed aan de aankoop van producten, onroerend goed, of de salarissen van werknemers, enz.
 • Meer dan 3 jaar ervaring hebben in bedrijfsbeheer.

Het visum is geldig voor één of drie jaar.

 

Nederlands Investeringsprogramma

Investeerders kunnen een verblijfsvergunning krijgen in Nederland door het maken van een minimale kapitaalinvestering van € 27.000.

Om in aanmerking te komen voor het Nederlandse Investeringsprogramma, moeten de aanvragers

 • Jonger zijn dan 60 jaar
 • Als de aanvrager een zakenman is, meer dan 20 procent van de onderneming bezitten opdat zij/hij wordt beschouwd als een zelfstandige ondernemer
 • Als ondernemer een maandelijks inkomen van ten minste € 1.400 hebben om het recht te krijgen hun echtgen(o)ot(e), hun niet-gehuwde partner en hun kinderen jonger dan 18 aan hun aanvraag toe te voegen.

 

Nieuw-Zeelandse Investeerder en Investeerder Plus Visa

Immigrant investeerders kunnen een permanente Nieuw-Zeelandse verblijfsvergunning verkrijgen door de Investeerder en Investeerder Plus visum categorieën. Om in aanmerking te komen voor het visum, moeten aanvragers

 • 65 jaar of jonger zijn
 • Kunnen aantonen dat ze minste drie jaar ervaring in het bedrijfsleven bezitten
 • Voldoen aan de Engelse taalvereisten
 • Een investering maken van NZ $1.5 miljoen in de regering van Nieuw-Zeeland voor een periode van vijf jaar
 • Kunnen aantonen dat zij de intentie en de mogelijkheid hebben, zich te vestigen in Nieuw-Zeeland

Buitenlandse investeerders kunnen ook een Nieuw-Zeeland Investeerder Plus visum aanvragen. Investeerder Plus aanvragers moeten een NZ $10 miljoen investering maken voor een periode van drie jaar. Er zijn geen taal-, leeftijds- of ervaringsvereisten voor Investeerder Plus visumaanvragers.

 

Portugal Gouden Visum Verblijfsvergunning

Immigrant Investeerders kunnen een Gouden Visum ontvangen om te verblijven in Portugal voor vijf jaar. Aanvragers moeten een totaal van € 500.000 investeren in eigendommen in Portugal, middelen overbrengen ten belope van minstens € 1 miljoen, of een minimum van 10 banen scheppen d.m.v. investering.

Het Gouden Visum wordt uitgebreid naar gezinsleden, namelijk kinderen, echtgen(o)ot(e) en afhankelijke gezinsleden. De verblijfsvergunning wordt toegekend voor een eerste periode van één jaar en kan worden verlengd in periodes van twee jaar. Na vijf jaar, kan de aanvrager een aanvraag voor permanente verblijfsvergunning indienen.

 

Zuid-Koreaans D-8 Verblijfsvergunning Visumprogramma

Investeerders kunnen een aanvraag indienen voor een investeringsbedrijfsvisum, bekend als een verblijfsvisum D-8 om in Zuid-Korea te kunnen wonen. Voor een aanvraag moeten de aanvragers een bedrijf oprichten in in Zuid-Korea waarmee ze een partnerschap aangaan met een Koreaans bedrijf en een minimum investering maken in de zakelijke onderneming van 100 miljoen Won (USD $94.100).

Zuid-Korea biedt ook een F-5 visum voor permanente verblijfsstatus aan. Dit visum staat open voor buitenlandse investeerders, hoog opgeleide professionelen en bestuurders van multinationale ondernemingen. Voor het verkrijgen van de permanente verblijfsvergunning moeten aanvragers de minimale hoeveelheid middelen investeren zoals bepaald door het Zuid-Koreaanse Ministerie van Justitie en moet er een minimum van vijf werknemers met de Zuid-Koreaanse nationaliteit aangenomen worden.

Aanvragers die het D-8 bedrijfsvisum hebben verkregen en het vereiste bedrag hebben geïnvesteerd in een zakelijke onderneming kunnen ook een F-5 visum aanvragen na Koreaans inwoner te zijn gedurende ten minste vijf jaar en minstens 3 banen te hebben gecreëerd.

 

Spaanse Investeerdersverblijfsvergunning VSisum

Investeerders kunnen permanente inwoners worden van Spanje via het Spaanse investeerdersverblijfsvergunning visum. Om in aanmerking te komen voor het visum, moet de aanvrager:

 • Een investering maken van minstens € 500.000 in residentieel vastgoed in Spanje
 • Minstens 18 jaar oud zijn
 • Geen strafblad hebben in Spanje of in een ander land van verblijf
 • Over genoeg fondsen beschikken om zowel de aanvrager als zijn directe familieleden te ondersteunen tijdens hun verblijf in Spanje

De eerste Investeerdersverblijfsvergunning is geldig voor twee jaar, waarna de investeerder een verlenging kan vragen van de vergunning voor nog eens twee jaar. Na vijf jaar, kan de investeerder een aanvraag indienen voor een permanente verblijfsvergunning in Spanje.

Zwitsers Verblijfsvergunningsprogramma

Investeerders geïnteresseerd om in Zwitserland te wonen kunnen een aanvraag indienen voor het Zwitserse Verblijfsvergunningsprogramma. Cliënten moeten een minimum van USD $250.000 ter beschikking hebben alvorens een aanvraag in te dienen voor het programma. Investeerders krijgen een Zwitserse verblijfsvergunning afgeleverd na het betalen van de vergoeding van "een jaarlijkse forfaitaire som aan belastingen", met een minimum van CHF 150.000 (ongeveer US $170.000) tot CHF 1 miljoen, afhankelijk van het gekozen Zwitserse kanton. Door het betalen van de forfaitaire belastingsvergoeding aan het Zwitserse kanton is er geen behoefte om een wereldwijd inkomen en vermogen te verklaren aan de Zwitserse autoriteiten. Dit is het belangrijkste voordeel van immigratie binnen Zwitserland in vergelijking met andere landen met hoge belastingen.

Om in aanmerking te komen voor het programma, moeten de aanvragers

 • Ouder zijn dan 18 jaar
 • Niet tewerkgesteld of ingezet worden in Zwitserland
 • Niet het Zwitserse staatsburgerschap bezitten, het moet de eerste keer zijn dat men in Zwitserland woont
 • Ofwel een gehuurde ofwel een aangekochte woonplaats hebben in Zwitserland
 • Een lange lijst van identificatiedocumenten indienen, inclusief een blanco strafblad en bewijs van een goed (zedelijk) gedrag

Het duurt ongeveer drie tot vier maanden na betaling vooraleer men een verblijfsvergunning verkrijgt.

 

Verenigd Koninkrijk Niveau 1 (investeerder) Visum

Immigrant investeerders kunnen een verblijfsvergunning verkrijgen in het Verenigd Koninkrijk door de aanvraag van een Niveau 1 (Tier 1) investeerdersvisum. Niveau 1 visumhouders behouden hun status voor ongeveer drie jaar (afhankelijk van waar de aanvraag is ingediend). Zij moeten de verlenging van hun verblijfsvergunning aanvragen als zij willen blijven wonen in het Verenigd Koninkrijk.

Kandidaten moeten persoonlijke activa hebben ter waarde van meer dan 2 miljoen pond en £1 miljoen in eigen geld bezitten in het Verenigd Koninkrijk Een minimum van £750.000 moet worden geïnvesteerd in het Verenigd Koninkrijk via U.K. staatsobligaties, aandelenkapitaal, of investeringskapitaal in actieve Engelse bedrijven. Om definitief verblijf in het Verenigd Koninkrijk te kunnen aanvragen, moeten visumhouders er verblijven gedurende twee, drie of vijf jaar, afhankelijk van hun investeringsbedrag.

Voeg uw commentaar toe

Gebruik een Facebook rekening om een commentaar, onderwerp naar van Facebook toe te voegen de Termijnen van Dienst En Privacy Beleid. Uw Facebook naam, Foto & Andere persoonlijke informatie u maakt publiek op Facebook zal met uw commentaar verschijnen.