+1-800-997-1228
EB-5 BASISPRINCIPES

Wat is een EB-5 visum?

Het EB-5 visum is een manier om uw groene kaart en permanente verblijfsvergunning te verkrijgen door middel van investeringen. Het EB-5 visumprogramma voor investeerders laat buitenlanders die een investering maken in een Amerikaanse onderneming toe een groene kaart te verkrijgen en wettige permanente inwoners en uiteindelijk staatsburgers van de Verenigde Staten te worden. De investering kan recht geven op een groene kaart voor de investeerder die toelaat om permanent te wonen en te werken in de Verenigde Staten met hun echtgen(o)ot(e) en ongehuwde kinderen jonger dan 21. Het EB-5 visumprogramma wordt beheerd door de Amerikaanse Burgerschaps- en Immigratiedienst (United States Citizenship and Immigration Services of kort USCIS). Het programma werd opgericht door het Congres van de Verenigde Staten in 1990 om een toename in het aantal investeringen in de Amerikaanse economie te bevorderen.

BROKER DEALER

Verplichtingen voor de EB-5 immigrant investeerder

Om te voldoen aan de visumvereisten voor EB-5 investeerders, moeten buitenlandse investeerders kapitaal investeren in een risicohoudende, op winst gerichte Amerikaanse bedrijfsentiteit. Het bedrag van de vereiste investeringen bedraagt $500.000 of $1 miljoen, afhankelijk van het project waarin u investeert. Als u investeert in een Gericht Werkgelegenheidsgebied (Targeted Employment Area of kort TEA) bedraagt de investering $500.000, als u elders investeert is de minimaal vereiste investering $1 miljoen. EB-5 investeringen moeten leiden tot het creëren van 10 voltijdse Amerikaanse jobs en dit voor een duur van ten minste twee jaar.

Hoeveel EB-5 visa worden er jaarlijks uitgereikt?

De USCIS reserveert elk boekjaar 10.000 visa voor EB-5 investeerders. Dit 10.000 visaquotum werd nog nooit bereikt. Er was een drastische toename van het aantal deelnemers aan het EB-5 programma in 2011, met meer dan 3.000 aavragen van investeerders. Er werden ruwweg 3.500 EB-5 visa toegekend in het boekjaar 2011 en dit betekende een toename van 80 procent t.o.v. 2010. Deze groei kan worden toegeschreven aan het groeiende vertrouwen in het programma als gevolg van meer transparantie in de USCIS, een efficiëntere aanvraagprocedure en een groei in het aantal Regionale Centra doorheen de Verenigde Staten.

Boekjaar

EB-5 aanvragers

2005

332

2006

486

2007

776

2008

1.257

2009

1.028

2010

1.955

2011

3.805

2012

2.771

Totaal

12.410

* 23 april 2012 kwartaalgegevens over I-526 Ontvangsten gepubliceerd door de USCIS, Afdeling Prestaties en Kwaliteit

EB-5 Regionale Centra

EB-5 visumaanvragers hebben twee belangrijke mogelijkheden om te investeren. Zij kunnen hetzij rechtstreeks of door middel van een EB-5 Regionaal Centrum investeren. Rechtstreekse investeerders moeten een eigen investeringsproject vinden en een directe leidinggevende rol spelen bij het toezicht op dat project. Rechtstreekse investeringen zijn het meest geschikt voor personen die zelf meer controle verlangen over hun investering en het project dat hun investering ontvangt.

EB-5 visumaanvragers kunnen ook een investering maken in een EB-5 Regionaal Centrum. Deze mogelijkheid is mogelijks meest geschikt voor personen die meer geïnteresseerd zijn in het immigratiedoel van EB-5 dan in het maximaliseren van hun investeringsrendement. Regionale Centra worden door de USCIS benoemd voor het beheren van EB-5 investeringsprojecten. Regionale Centra zijn verantwoordelijk voor het naleven van de USCIS EB-5 programma verordeningen. Dit verlicht de last voor de investeerders omdat zij niet op hun eentje verantwoordelijk worden voor het voldoen aan de programmavereisten. Bijgevolg zijn investeringen door middel van Regionale Centra geschikt voor personen die een meer afstandelijke aanpak verkiezen, waarbij zij niet verantwoordelijk zijn voor het directe beheer van hun eigen investering. Ruwweg 90 procent van alle EB-5 aanvragers investeren via een Regionaal Centrum.

Jobcreatie-eisen

Volgens de USCIS moet de EB-5 investering een minimum van 10 voltijdse jobs voor de beoogde werknemers in de Verenigde Staten in stand houden of creëren. Deze creatie of instandhouding van jobs moet plaatsvinden binnen de twee jaar na verkrijging door de investeerder van een voorwaardelijke, permanente verblijfsvergunning en na binnenkomst in de Verenigde Staten. Jobs gecreëerd door EB-5 projecten worden gedefinieerd als rechtstreeks, onrechtstreeks of afgeleid. In het kader van de rechtstreekse investeringen, moet de EB-5 visumaanvrager aantonen dat het EB-5 kapitaal resulteerde in het scheppen van rechtstreekse jobs van werknemers die rechtstreeks in het bedrijf zelf werken waar de investering werd gemaakt. In de context van het Regionaal Centrum kan de aanvrager rekenen op directe, indirecte en afgeleide banen.

Overzicht EB-5 investeerdersvisum aanvraagproces

EB-5 visumaanvragers moeten drie algemene stappen volgen voor het verkrijgen van de permanente Amerikaanse verblijfsvergunning:

  1. Indienen van de I-526 aanvraag bij de USCIS die aantoont dat u een EB-5-investering gemaakt hebt in een:
    • Individueel bedrijf dat 10 directe voltijdse Amerikaanse jobs zal creëren per investeerder. ( rechtstreekse investering) of
    • Door de USCIS benoemd Regionaal Centrum waar de investeerder 10 rechtstreekse, onrechtstreekse en/of afgeleide banen kan creëren per investeerder.
  2. Na goedkeuring van de I-526 aanvraag, dient de investeerder een aanvraag in voor de voorwaardelijke, permanente verblijfsvergunning, ofwel via de indiening van een I-485 Aanvraag tot Statusaanpassing, ofwel via een DS-230 Aanvraag voor Immigratievisum. Deze aanvraag geeft toegang tot een groene kaart voor de investeerder en de in aanmerking komende van hem/haar afhankelijke personen.
  3. Ten slotte, moeten investeerders bewijzen dat aan alle EB-5 vereisten is voldaan op het einde van de tweejarige, voorwaardelijke verblijfsvergunning door het indienen van de I-829 aanvraag voor het verwijderen van de voorwaarden van hun verblijfsvergunning. De investeerder, hun echtgen(o)ot(e) en hun ongehuwde kinderen jonger dan 21 kunnen dan wettige, permanente inwoners worden en hun tien jaren geldende groene kaart ontvangen.

 

Voeg uw commentaar toe

Gebruik een Facebook rekening om een commentaar, onderwerp naar van Facebook toe te voegen de Termijnen van Dienst En Privacy Beleid. Uw Facebook naam, Foto & Andere persoonlijke informatie u maakt publiek op Facebook zal met uw commentaar verschijnen.